Oferta / Faksy / Laserowe

4430FN

Wydajno??? i oszcz?dno?? w dystrybucji dokumentów.

Nashuatec FAX4430NF to wysokowydajne urz?dzenie przeznaczone do pracy z du?ymi obj?to?ciowo dokumentami, w którym szczególny nacisk po?o?ono na bezpiecze?stwo danych oraz na maksymalne ograniczenie kosztów. Co wi?cej, mo?na skorzysta? nie tylko z funkcji standardowego faksu, wykorzystuj?cego lini? telefoniczn?, ale równie? z IP-Faksu oraz Fasku przez Internet, co prze?o?y si? na zmniejszenie kosztów. Mo?liwa jest równie? sieciowa dystrybucja kolorowych dokumentów wewn?trz firmy.

Nashuatec FAX4430NF to:
  • b?yskawiczna transmisja dokumentów
  • kolorowy skaner z sieciow? dystrybucj? dokumentów
  • wysoka pojemno?? podajników papieru zapobiegaj?ca konieczno?ci cz?stego ich uzupe?niania
  • 200 numerów przy?pieszonego wybierania
  • doskona?a jako?? i wydajno??
  • zaawansowane funkcje bezpiecze?stwa
produkt
produkt
produkt
zapytaj o cenę
pdfPobierz: wycena BD.
Copyright © 2015

Biuro Ksero Sfera


wykonanie: Dylacom

Kserokopiarki Poznań


Strona główna | Promocje | O nas | Serwis | Nashuatec | Wezwij serwis | Skontaktuj się